Ettevõtluse alused (koos äriplaani koostamisega)

Kursuse maht: 180 akadeemilist tundi

Lektor: Andrus Stokmann

Kursuse hind: 1296 €

Registreeru koolitusele


Õpingute alustamise tingimused:

Kursusel võivad osaleda kõik soovijad, sõltumata vanusest ja eelnevast haridustasemest.

 

Kursuse sisu:

Anname ülevaate

 • ettevõtluse ja majanduse üldistest alustest;
 • ettevõtlusvormidest;
 • juhtimise, personalitöö ja dokumendihalduse põhimõtetest
 • praktilistest tegevustest (väike)ettevõtluse korraldamisel ning
 • ettevõtlusterminoloogiast.

Teemad:

 • Majandusõpetuse alused, maksundus
 • Äritegevuse alused, seadusandlus
 • Ettevõtlus, ärieetika
 • Toode ja turundus: aktiivne müügitöö, müügikeskkond, müügi planeerimine ja juhtimine. Toote müük. Teenuse müük. Telefonimüük. Silmast-silma müük. Müük e-maili teel. Müügikonsultandi motivatsiooniallikad. Turundusplaani väljatöötamine; turundusstrateegiad, turu-uuringu ja -analüüsi teostamine. Turu segmentimine, toote/teenuse positsioneerimine; sihtgrupi väljatöötamine. Reklaam.
 • Äriplaani koostamine ja analüüs
 • Ettevõtluse töökorraldus, juhtimine ja personalitöö
 • Majandusarvestuse alused: (väike)ettevõtte finantsjuhtimine; finantsplaani, -mudeli ja -analüüsi koostamine.
 • Klienditeenindus: tarbijakäitumine. Klienditeenindaja käitumine. Suhtlemisoskus ja suhtlemispsühholoogia klenditeeninduses. Kauplemisoskus. Konfliktid teeninduses ja nende efektiivne lahendamine, ennetamine.

Kursuse lõpetanud:

 • tunnevad ettevõtluse aluseid, tavasid ning teavad peamist ettevõtlusterminoloogiat.
 • tunnevad ettevõtlust puudutavat seadusandlust (sh maksundust ja töösuhteid reguleerivaid õigusakte) ning ärieetikat.
 • omavad ülevaadet ettevõtluse erinevatest liikidest ja ettevõtte majandusarvestusest.
 • oskavad planeerida ja korraldada (väike)ettevõtte juhtimist, personalitööd ja dokumendihaldust.
 • oskavad koostada turundusplaani ning valida sobivad turundus- ja müügistrateegiad oma ettevõtte turundamiseks.
 • omavad ülevaadet äriplaani koostamise põhitõdedest.

 

Õppemeetodid:

Loeng, praktikum, rühmatööd, arutelu, rühmade diskussioon, vaba diskussioon, panneeldiskusioon, kollokvium, probleemipõhine õppimine, esitlus.

 

Nõuded kursuse lõpetamiseks

Kursuslaste teadmisi ja sooritatud töö taset võidakse hinnata mittehindelise arvestusega, testiga, eksami või vestlusega. Kursuslane peab olema kursusel osalenud vähemalt 75% ulatuses.

Kursuse töökeeleks on eesti keel ning õppetöö toimub Tartumaa Koolituskeskuse kaasaegsetes ja valgusküllastes koolitusklassides (Emajõe 1a, Tartu linn, 51008), mis koos sisustusega (lauad ja toolid 10le kursuslasele ja lektorile, tahvel, dataprojektor, seinaekraan, laua- või sülearvuti internetiühendusega) vastavad „Erakooliseaduse“ § 5 lg 5 p 7 kehtestatud nõuetele.

 

Registreeru

Vajadusel küsi infot info@tartumaakoolitus.ee